Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

bioodpad
24.03.2020

Po zimní odmlce se od příštího týdne zase začnou vyvážet kontejnery s bioodpadem

Hnědé nádoby na bioodpad se objeví už tento týden v přerovských ulicích – a zůstanou na svých místech až do konce listopadu. V příštím týdnu už budou poprvé po zimní přestávce také lidé z rodinných domů přistavovat před své nemovitosti menší nádoby o objemu 240 litrů, do nichž ukládají biologicky rozložitelný odpad ze svých domácností. Svoz z rodinné zástavby bude opět ve stejném režimu jako v předchozích letech, čili jeden týden se bude vyvážet běžný komunální odpad, druhý bioodpad.

 
Stanice
23.03.2020

Na parkovišti před nemocnicí vznikne tento týden mobilní odběrová stanice

Pro pacienty s podezřením na koronavirus vzniká v Přerově nové mobilní odběrové místo. 

 
Městské trhy
23.03.2020

Úřad čeká na pokyn z ministerstva ohledně žádosti o ošetřovné pro živnostníky

Usnesením vlády z 19. března bylo uloženo obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ - a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude finanční příspěvek poskytovat. Ale teprve v průběhu tohoto týdne bude schválen příslušný zákon a upřesněn postup pro podání žádosti - proto zatím ani přerovský úřad nemůže ve věci konat. "Prosíme  živnostníky o trpělivost - žádné podrobnější  informace k žádosti o ošetřovné jim nemůže místní obecní živnostenský v současné době  poskytnout, není možné ani přijímat žádosti," uvedla Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.
Obsah příslušného pokynu  Ministerstva průmyslu a obchodu k vyplácení ošetřovného pro OSVČ bude neprodleně zveřejněn na webu města Přerova - a to s upřesněním, jak mají živnostníci při podání žádosti postupovat. Úředníci jim pak budou s vyřizováním nápomocni. 

 
Krizový štáb
23.03.2020

Primátor Přerova jedná se zástupci nemocnice o zřízení mobilního odběrného místa

Město Přerov se stále v tabulkách s počty nakažených koronavirem drží k dnešnímu dni na nule, primátor města Petr Měřínský proto občany nabádá, aby nikam zbytečně necestovali, neshlukovali se a důsledně dodržovali pravidla karantény, aby „nula“ vydržela co nejdéle. Krizový štáb, který první muž radnice na dnešní dopoledne svolal, se dohodl na dalších postupech – mimo těch již dříve zveřejněných.

 
Emos
21.03.2020

Ministerstvo stanovilo, jak postupovat s prošlými doklady - zbytečně na magistrát nechoďte

Vyzýváme tímto občany, aby v případě, že to není nutné, nepřicházeli na přerovský magistrát vyřizovat si doklady. Jak v dané věci postupovat a prokazovat se - to sděluje stanovisko Ministerstva vnitra, zveřejněné níže.
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:  

1) Prokazování totožnosti: Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.  

2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel: Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností). 

3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu: Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech: 
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů aa) uplynutí doby v něm vyznačené ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b)  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c)  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j)  po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.  

4) Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f)): Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.  

5) Neprojednání přestupků: Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.  

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

 
Radnice
20.03.2020

Poslední otevřená přerovská školka se zavírá, od pondělí končí i jesle

Krizový štáb města Přerova se sešel v pátek 20. března. Vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení přerovského magistrátu Tomáš Staněk konstatoval, že všechna nařízení, přijatá v rámci vlády, jsou v Přerově plněna. Opatření města, již přijatá a zveřejněná krizovým štábem, stále do odvolání platí.

 
balíček.obsah
19.03.2020

První balíčky míří k lidem do jejich domovů, drobné změny sortimentu jsou možné

Doplňujeme tiskovou zprávu o rozvozu balíčků osamělým osobám, lidem v karanténě a seniorům, zveřejněnou v úterý 17. března. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo sehnat balený trvanlivý salám s gramáží 100 g, bude v balíčku pouze 75 gramů salámu. I nadále bude možné dělat - dle dostupného sortimentu - drobné změny. Uživatelé této služby budou o změnách vždy informováni. 
Balíčky budou občanům Přerova a místních částí rozvážet dobrovolní hasiči. 

 
Nařízení
18.03.2020

Do budov a autobusů jen s rouškou, mateřská škola bude otevřena jen jedna

Krizový štáb města Přerova, svolaný primátorem Petrem Měřínským na dopoledne 18. března, přinesl v 10 hodin další informace, nařízení, nebo doplnění k již předešlým nařízením.

 
Krizová linka
17.03.2020

Základní potraviny, drogerie a léky. Krizová linka začne ráno vyřizovat objednávky

Krizová linka, určená lidem v karanténě, osamělým osobám a seniorům nad sedmdesát let, začne fungovat ve středu 18. března úderem osmé hodiny ranní. Na telefonní číslo 702 235 337 se mohou obrátit zájemci z těchto tří skupin občanů Přerova a místních částí, kteří mají zájem o donášku potřebných potravin. Nepůjde ale o nákup, který by službě na lince nadiktovali – balíčky jsou předem stanovené a volající pouze upřesní, o který má zájem.        

 
tgm.16
17.03.2020

Možnost objednání na přerovský magistrát se ruší, stejně jako sjednané termíny

Objednání na úřad k vyřízení občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů a dalších služeb prostřednictvím objednávkového portálu WebCall se do odvolání ruší. Stejně tak se ruší všechny již objednané termíny. Pokud občané nemohou vyřízení těchto dokumentů odložit, je možné agendu řešit v omezených úředních hodinách - a to v pondělí  od 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin. Pracoviště magistrátu jsou s výjimkou úředních hodin uzavřeny. Doporučujeme občanům, aby v případě, že to není nutné, úřad nenavštěvovali, snažili se s magistrátem komunikovat prioritně telefonicky, platby řešili bezhotovostně, případně na pokladnách platili pokud možno kartou. Pokud budou muset na magistrát přijít, aby dodržovali základní hygienická a bezpečnostní opatření, dodržovali odstupy mezi lidmi alespoň dva metry a používali roušky.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 420 [...] 426 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 23850
Za týden: 580550
Za den: 101504
Online návštěvníků: 1360
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load